SAFETY INFORMATION REGARDING ROCKET IMPACT AREA

Säkerhetsinformation för raketskjutfältet

En raketuppskjutning har ägt rum från Esrange Space Center den 17 februari 2018 enligt nedanstående meddelande. Vi återkommer med ett nytt meddelande inför nästa raketuppskjutning.

Under perioden 13 februari – 4 mars 2018 planeras uppskjutning av en raket av typen S31-IM. Uppskjutningen kommer att äga rum kl. 04:00 – 16:00 under denna period.

S31-IM är en tvåstegsraket. Vid uppskjutning beräknas första steget slå ner inom A-zonen eller den utvidgade A-zonen och andrasteget inom B-zonen.

I anslutning till raketuppskjutningen kommer Radio Norrbotten att lämna slutliga meddelanden över FM-sändaren i Kiruna på frekvens 102,7 MHz, vid någon av följande fasta tidpunkter:

kl.  06.58, 12.58, 17.58, och  21.58

eller vid tidpunkt som angivits vid den närmast föregående varningen.

Inom skjutfältet finns skyddsrum och på olika platser även varningsskyltar med kartor och andra upplysningar. 

Utvidgad A-zon - Vitesförbud

Under perioden 13 februari – 4 mars 2018 kommer A-zonen (som i anslutning till raket-uppskjutningar redan är förbjuden), att utvidgas. Inom denna utvidgade zon, som sträcker sig ca 10 km norr om Esrangebasen, är det förbjudet att vistas mellan kl. 04.00 - 16.00.

Utvidgade A-zonens sydvästra, södra och sydöstra gränser bildas av gränsen för zon B. Det utvidgade riskområdets västliga begränsning går från B-zonens sydvästliga gräns i nordlig riktning genom triangelpunkten 564,4 på Koivulaki (triangelpunkten är markerad på den ekonomiska kartan 29 K Vittangi 8-9 c-d Sautusvaara) till gränsen mellan kronoparken Sappisaasi 1:1 och Jukkasjärvi kronoöverloppsmark 1:1. Denna rågång utgör områdets norra gräns österut till en punkt ca 400 m norr om Maattajärvi där den utvidgade zonens östra gräns möter. Den östra gränsen utgörs av en nord-sydlig linje genom topparna Viesserova-Maattavaara till gränsen för zon B. Mark tillhörig Vittangi by, som faller inom dessa gränser, ingår inte i den utvidgade A-zonen.

Zonbegränsningen markeras med befästningspålar målade med fluorescerande röd färg. Avståndet mellan pålarna är ca 75 m. Vid alla naturliga infartsstråk till området är varningsskyltar (typ A-zon) uppsatta, med karta och en beskrivning över det utvidgade riskområdet.

Närmare upplysningar kan fås av flygsäkerhetsenheten, Esrange (0980-720 00).

Tilläggsmeddelande

Fynd av raketsteg eller noskon i terrängen ombeds inrapporteras till Esrange, flygsäkerhetsenheten (0980-720 00) med angivande av fyndplats samt upphittarens namn och adress. 

Raketdelarna kan innehålla sprängämnen eller andra farliga ämnen och skall om de påträffas lämnas orörda!

Viss ersättning utgår till den person som först rapporterat fyndet. 

 

Information in English

A rocket launch has been performed from Esrange Space Center on February 17, 2018 according to the message below. We will return with information before next launch opportunity.

During the period February 13 – March 4, 2018 one S31-IM rocket is planned to be launched from Esrange.  The launch will take place between 04:00 – 16:00 during this period.

S31-IM is a two-stage rocket. The estimated impact point for the first stage of the rocket is in the A-zone or the extended A-zone and for the second stage in the B-zone.

In connection with the launching Radio Norrbotten will broadcast final announcements on the Kiruna FM-transmitter 102.7 MHz, at any of the following times:

 06.58, 12.58, 17.58 and  21.58 

or at a time given in the last announcement.

Within the impact area there are shelters and warning signs with maps and other relevant information. 

Extended A-zone - Trespassing Prohibited

During the period February 13 – March 4 2018 the A-zone, which is already prohibited area during rocket launchings, will be extended. Within this extended A-zone, stretching about 10 km north of Esrange, nobody is allowed to stay between 04.00 and 16.00.

The southwest, south and southeast boundaries coincide with the boundaries of the B-zone. The western limit of the extended risk area runs from the southwest border of the B-zone in a northerly direction, through the triangulation point 564.4 Koivulaki, (the triangulation point is marked on the new map 29K Vittangi 8-9 c-d Sautusvaara), to the borderline between Kronopark Sappisaasi 1:1 and Jukkasjärvi Kronoöverloppsmark 1:1. The clearing represents the northern limit of the area eastwards to a point about 400 m north of the lake Maattajärvi, where the eastern boundary of the extended zone starts. The eastern boundary is represented by a line located in north-south direction through the highest points of Viessarova - Maattavaara to the boundary of zone B. Area belonging to Vittangi within the boundaries is not a part of the extended A-zone.

The zone limit is marked by fluorescent red painted fortification poles. The distance between the poles is about 75 m. At all natural passages into the area, warning signs (type A-zone) are erected with a map and a description over the extended risk area.

Upon request, further information will be given by the Flight Safety Section at Esrange, telephone 0980 - 720 00.

Additional announcement

Findings of rocket stages or payloads in the area should be reported to Esrange, Safety Division, telephone 0980 - 720 00, giving the location of the parts and the name and address of the person reporting.

The parts may contain explosives or other hazardous material and should not be touched!

Compensation will be paid to the first person to report the find. 

 

Related information
Relaterad information

Map of extended A zone
Karta över utvidgade A-zonen

Map of Esrange Impact Area    
Karta över Esrange nedslagsområde

Coordinates for shelters in the Esrange Impace Area 
Skyddsvärn i Esranges nedslagsområde

Launching Programme